Informacja o cookies

Używamy plików cookies

Rozumiem

WYBRANE REALIZACJE

Zapoznaj się z wybranymi realizacjami:

 

28 Lis 2019
Zakończenie głębokiej termomodernizacji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie

Zadanie współfinansowane z POIiŚ objęło termomodernizację budynku szkoły, warsztatów i budynku internatu w Swarożynie w województwie pomorskim.

Budynki wymagały kompleksowej termomodernizacji elewacji oraz gruntownego remontu ich brył zewnętrznych wraz z pełnym montażem nowych elementów wykończeniowych. Zakres zadania objął docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej jak również remont zewnętrznych elementów budowlanych i wykończeniowych w celu poprawy jego estetyki zewnętrznej oraz ograniczenia strat cieplnych. Stare oświetlenie we wszystkich budynkach zostało zastąpione nowymi, zgodnie z danymi zawartymi w Audycie Energetycznym, oprawami LED.

Źródłem ciepła budynków są obecnie kotły kondensacyjne nowego typu na cele c.o. i c.w.u. o mocy 300 kW. Sieć przesyłowa między budynkami objęta zadaniem została zmodernizowana na nowe rury preizolowane. Zamontowano grzejniki płytowe spełniające wymagania dla montażu w placówkach szkolnych. Wymianie uległa cała instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.

Na dachach budynków zostały zainstalowane moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 68 kW, dzięki którym obiekty będą same produkowały własną energię elektryczną.

 

31.08.2019
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Błoniu

Kolejne zakończone sukcesem zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynku szkoły. Naszym głównym zadaniem było ocieplenie ścian zewnętrznych części edukacyjnej materiałem termoizolacyjnym, regulacja instalacji c.o. i modernizacja węzła cieplnego, wymiana opraw oświetleniowych w budynku wraz wymiana instalacji elektrycznej i tablic elektrycznych, a także montaż paneli fotowoltaicznych.

Przewidzieliśmy takie rozwiązania techniczne i technologiczne, aby zapewniona została prawidłowa izolacyjność przegród oraz oszczędność w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zarówno cieplnej jak i elektrycznej.

 

17.09,2018
Termomodernizacja pływalni miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

Głównym celem termomodernizacji Pływalni Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim było zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektu oraz podniesienie komfortu użytkowników.

Modernizacji uległy wszystkie przegrody zewnętrzne tj. ściany, stropodachy oraz cała stolarka okienna wraz z fasadami aluminiowymi, które poprzez docieplenie oraz wymianę na materiały o niskich współczynnikach przenikania ciepła pozwoliły na zmniejszenie strat energii. Zlikwidowano miejsca występowania największych mostków termicznych poprzez zamurowanie przeszkleń na znacznych powierzchniach elewacji zachowując nowoczesny wygląd budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania została zmodernizowana poprzez wymianę wszystkich punktów grzewczych. Dodatkowo zamontowano system odzysku ciepła z technologii basenowej, który ma na celu wykorzystanie ciepła z popłuczyn i wykorzystanie go na cele ponownego podgrzania zimnej wody.

W celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej zastosowano nowe energooszczędne centrale wentylacyjne z wbudowanymi pompami ciepła oraz wymieniono całą instalację oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego – lampy świetlówkowe zamieniono na lampy energooszczędne typu LED.

Zasilanie budynku wspiera instalacja fotowoltaiczna – hybrydowa wyposażona w moduły fotowoltaiczne PVT o łącznej mocy 40 kWp, które zostały zainstalowane na dachu budynku pawilonu oraz na gruncie na terenie obiektu. Energia generowana z instalacji PVT wykorzystywana będzie na potrzeby zasilania obiektu w energię elektryczną, a dodatkową zaletą systemu hybrydowego jest fakt, iż system ten wyposażony jest w układ solarny, którego zadaniem jest podgrzanie ciepłej wody użytkowej i zredukowanie kosztów ponoszonych przez pływalnię na jej przygotowanie.

 

01.09.2018
Zakończenie głębokiej termomodernizacji w Suwałkach

Zakończyliśmy głęboką termomodernizację obiektów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach. Pierwszy etap inwestycji obejmował sfinansowanie inwestycji oraz wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień. Drugi etap objął m. in.: zainstalowanie kaskady pomp ciepła 450 kW, wykonanie instalacji fotowoltaicznej 265 kWp, docieplenie przegród zewnętrznych, modernizację stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji grzewczych i elektrycznych, wdrożenie systemu zarządzania energią.

 

31.08.2018
Głęboka modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Alwerni oraz budynku szkoły podstawowej w Regulicach

Zrealizowaliśmy umowę z Gminą Alwernia dotyczącą głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, dofinansowanej ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Dzięki sporządzonym audytom energetycznym określono optymalny wariant przedsięwzięcia dla każdego obiektu.

Przyjęte w projekcie rozwiązania w sposób jednoznaczny odpowiedziały na potrzeby
i problemy zidentyfikowane w obiektach. Ocieplenie ścian, stropodachów oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w znacznym stopniu ograniczyły utratę ciepła w budynkach, a co za tym idzie wpłynęły na poprawę efektywności energetycznej obiektów. Modernizacja kotłowni oraz wdrożenie instalacji fotowoltaicznych wpłynie z kolei na zmniejszenie rachunków za zużycie energii cieplnej i elektrycznej.

 

29.06.2018
Termomodernizacja biblioteki miejskiej w Łebie w ramach projektu pn. Efektywni Energetycznie

Kolejny projekt w mieście Łeba został zrealizowany dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

W celu termomodernizacji budynku biblioteki została wykonana nowa kotłownia gazowa z kotłem kondensacyjnym wraz z instalacją fotowoltaiczną. W celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej zastosowano nowe energooszczędne centrale wentylacyjne z wbudowanymi pompami ciepła oraz wymieniono całą instalację oświetlenia na lampy energooszczędne typu LED. Wykonano ocieplenie budynku, a także wykonano nową stolarkę okienną i drzwiową. Działania te w znacznym stopniu ograniczyły straty energii w budynku, a co za tym idzie wpłynęły na poprawę efektywności energetycznej obiektu.

 

30.11.2017
Modernizacja 6 szkół w Bydgoszczy

Dzięki bogatemu doświadczeniu w realizacji kompleksowych projektów związanych z efektywnością energetyczną udało nam się podpisać umowy na termomodernizację budynków oświatowych w jednym z największych polskich miast – w Bydgoszczy, na kwotę blisko 40 mln zł.

Realizacja kompleksowych działań termomodernizacyjnych pozwoli na zmniejszenie poboru energii elektrycznej i cieplnej w bydgoskich szkołach. Wdrażane rozwiązania ułatwią utrzymanie optymalnej temperatury powietrza w pomieszczeniach. Wykorzystanie technologii LED oraz instalacji fotowoltaicznej zapewni tańsze i bardziej efektywne wykorzystanie obiektów pod kątem zużycia energii.

 

22.10.2017
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Żurominie

Zrealizowaliśmy projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego. Kolejną inwestycję związaną z kompleksową termomodernizacją wykonaliśmy wraz z systemem umożliwiający zdalną kontrolę parametrów pracy układu grzewczego, co pozwoli na jego optymalizację i generowanie kolejnych oszczędności kosztów.

Oszczędność energii elektrycznej zagwarantuje zastosowanie źródeł światła LED, a wyposażenie w instalację fotowoltaiczną umożliwi produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby obiektu.

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Żurominie to kolejna inwestycja w której mogliśmy wykorzystać profesjonalizm w realizacji kompleksowej modernizacji energetycznej finansowanej ze środków unijnych.

 

30 Wrz 2017
Modernizacja szkoły podstawowej w Łebie w ramach projektu pn. Efektywni Energetycznie

Przedmiotem termomodernizacji szkoły w Łebie było docieplenie i przebudowa budynku dla poprawy warunków nauki i pracy wszystkich użytkowników placówki.

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmował ocieplenie stropodachów niewentylowanych, wymianę drzwi zewnętrznych, wewnętrznych i okien, przebudowę pomieszczenia po magazynie opału i przystosowanie pomieszczenia do nowej kotłowni gazowej. Roboty budowlane objęły także m.in. wykonanie nowych wejść, pochylni dla osób niepełnosprawnych, budowę wind oraz przebudowę łącznika z halą sportową.

 

21.08.2017
Termomodernizacja Starostwa Powiatowego w Kozienicach

Na terenie Powiatu Kozienickiego zrealizowaliśmy prace związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynku należącego do Starostwa Powiatowego.

W ramach zadania obiekt został wyposażony w instalacje fotowoltaiczną o mocy 7,5 kWp, wykonana została modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz docieplenia przegród zewnętrznych. Wdrożone rozwiązania ułatwią utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach. Budynek zużyje mniej energii, a tym samym stanie się bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego.

02.08.2017
Rozwój PPP w Polsce

Hydrochem DGE S.A. bierze obecnie udział w czterech postępowaniach związanych z termomodernizacją prowadzonych przez jednostki samorządowe w formule PPP. Według rządowych prognoz w latach 2017–2020 wartość inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego ma wynieść co najmniej 5 proc. nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym. Według założeń 40 proc. wszystkich postępowań w ramach PPP ma zakończyć się sukcesem. Z tego powodu przygotowywane są propozycje zmian w prawie, które mają na celu ułatwić realizację przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Partnerstwo Publiczno Prywatne staje się formułą realizacji inwestycji coraz chętniej wybieraną przez samorządowców. Tym bardziej, że daje możliwość sfinansowania inwestycji bez ponoszenia kosztów własnych i bez korzystania z dotacji unijnych. Sektor publiczny, nawiązując współpracę w formule PPP zyskuje sprawdzonego partnera oraz zwiększa możliwości inwestycyjne miasta.

 

24.05.2017
Realizacja robót budowlanych w Niepołomicach

Podpisaliśmy umowę na modernizacje Szkoły Podstawowej w Niepołomicach z zastosowaniem pom ciepła i fotowoltaiki. Zamówienie realizowano w trybie zaprojektuj i wybuduj, a finansowanie odbywało się dzięki funduszom unijnym. Zadanie obejmowało kompleksową modernizację obejmującą termoizolację budynków, modernizację instalacji grzewczej oraz automatyki służącej zarządzaniem zużycia energii cieplnej.

Wdrożenie odnawialnych źródeł energii przyczyni się do dbałości o środowisko, a ocieplenie przegród zewnętrznych zapewni komfort użytkowania uczniom i pracownikom korzystającym z obiektu.

Realizacja kompleksowej termomodernizacji przyniesie oszczędność energii, co pozwoli zmniejszyć wydatki związane z użytkowaniem obiektu.